فرآیند تشکیل خاک
فرآیندهای تشکیل خاک
17-12-98
نگهداری و قلمه زدن گل کاغذی
پرورش و نگهداری انواع گل کاغذی
21-12-98

پرسشی که اغلب در رابطه با از دست دادن خاک به وسیله فرسایش پیش می آید، آن است که مدت زمان لازم برای تشکیل 2 تا 3 سانتی متر خاک چقدر است؟

خاک شناسان در این مورد بر اساس اینچ یا سانتی متر فکر نمی کنند بلکه در این رابطه افق ها، لایه ها و پروفیل ها را در نظر می گیرند. تفاوتی که بین سرعت تشکیل خاک بر روی سنگ های یک پارچه و ته نشست های غیر یکپارچه وجود دارد آشکار است.

کلارک با بررسی مواد محلول در رودخانه ها این گونه نتیجه گیری کرد که سطح اراضی کره زمین در هر 30000 سال به اندازه 30 سانتی متر پایین می رود. مقادیر زیادی از مواد باید از خاک های جوان و مسن خارج شده باشند.

عواملی که بر سرعت پدیده پدوژنز تاثیر دارند شامل شدت هوازدگی فساد و پسروی و ماندگی پدولوژیکی باشد. شدت هوازدگی در واحد حجم خاک برای پروفیل های کم عمق که تکوین آنها به کندی از سنگ های آذرین ریز بافت انجام شده بیشتر از پروفیل های کم عمق تری است که با سن و اقلیم همسان از سنگهای درشت بافت گابرو تشکیل شده است.

پسروی شامل فرآیندهای برگشتی است مانند آ«چه که در مورد شور شدن دوباره فصلی خاکی که تدریجاً آبشویی شده ملاحظه می گردد. ماندگی پدولوژیکی خاک به پایداری آن در برابر شرایط تغییر یافته محیطی گفته می شود.

 

پایداری خاک در مقادیر مختلف رطوبت:

پایداری اجزا خاک در هر افق تاثیر زیادی بر روی خصوصیات متعدد خاک دارد. متاسفانه سنجش صحرایی این خاصیت زیاد دقیق نیست. در صحرا پایداری خاک در بیشترین مقادیر ممکن رطوبتی به کار برده می شود.

 

1- پایداری در حالت تر ( مقدار رطوبت مساوی یا کمی بیشتر از حد ظرفیت زراعی است.)

الف) چسبندگی: خاصیت چسبندگی به سایر اجسام

ب) کمی چسبنده: خاک به یکی از انگشتان می چسبد ولی به انگشتان دیگر نمی چسبد.

ج) چسبنده: خاک هم به انگشتان  و هم به شصت می چسبد و تا اندازه ای کس می آید.

د) بسیار چسبنده: خاک به شدت به انگشتان و چسب می چسبد.

ه) شکل پذیر: ظرفیت قالبگیری با دست.

و) شکل ناپذیر: با غلتاندن خاک بین دو دست، میله ایجاد می شود.

ز) کمی شکل پذیر: با غلتاندن خاک بین دو دست فقط میله های کوتاه کمتر از یک سانتی متر ایجاد می شود.

ر) شکل پذیر: میله های بلند را می توان ایجاد کرد و فشار کمی لازم است تا بتوان یک قطعه شکل یافته را در هم کشست.

م) بسیار شکل پذیر: فشار زیادی لازم است تا یک قطعه قالب گرفته را بتوان تغییر شکل داد.

 

2- پایداری در حالت مرطوب: ( رطوبت خاک بین خشکی و حد ظرفیت زراعی است. )

الف( شُل: ذرات خاک به هم پیوسته نیستند.

ب) خیلی ترد: خاکدانه ها به آسانی بین شست و انگشت خرد می شوند.

ج) ترد: فشار ملایمی بین شست و انگشت لازم است تا خاکدانه ها را خرد کند.

د) سفت: فشار متوسطی بین شست و انگشت لازم است تا بتوان خاکدانه ها را خرد کرد.

ه) خیلی سفت: فشار زیادی بین شست و انگشت لازن است تا بتوان خاکدانه ها را خرد کرد.

و) فوق العاده سفت: خاکدانه ها را نمی توان با فشار شست و انگشت خرد کرد.

 

3- پایداری در حالت خشک: ( خاک خشک در مجاورت هوا )

الف) شُل: ذرات خاک به هم پیوسته نیستند.

ب) نرم: خاکدانه ها به آسانی در دست به دانه های مجزا می شکند.

ج) کمی سخت: فشار ملایمی بین شست و انگشت لازم است تا خاک را خرد کند.

د) سخت: خاکدانه ها بین شست و انگشت به زحمت قابل شکستن می باشد.

ه) فوق العاده سخت:  خاکدانه ها را با دو دست هم نمی توان در هم شکست.