1398-11-23
کود جلبک دریایی ، خواص جلبک دریایی

تاثیر جلبک دریایی بر رشد گیاهان

اهمیت جلبک های دریایی به عنوان کود ارگانیک افزایش دانش بشر در مورد دریاها موجب شده است که دستاوردهای بسیاری برای انسان حاصل شود. یکی از این دستاوردها ، جلبک ها هستند که در زندگی […]