01-02-99
اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

اسید آمینه در گیاهان استفاده از کود های زیستی جهت رشد بهتر محصولات زراعی یکی از اهداف کشاورزی پایدار محسوب می شود. پروتئین ها از مهمترین ترکیبات موجود در سلول های گیاهی می باشند. آنها […]