1398-12-19
پایداری خاک در مقادیر مختلف رطوبت

پایداری خاک

چند نکته مهم در ارتباط با خاک: پایداری خاک در حالت تر در حالت مرطوب پایداری خاک در حالت خشک مدت زمان تشکیل خاک     مدت زمان لازم برای تشکیل 2 تا 3 سانتی […]