1398-11-26
آنالیز خاک

اهمیت شناخت و ارزیابی خاک کاشت

اولین نکته در کشاورزی، شناخت بستر کاشت است. این بستر یا خاک باید تا عمق کافی شناسایی شود و خواص فیزیکی و شیمیایی آن متناسب با نوع کشت مورد ارزیابی قرار گیرد. در هر تخصصی […]