05-12-98

مشخصات جریان پذیری پودرها

خواص جریان پذیری پودرها از اهمیت فنی بالایی برخوردار بوده و بر این اساس فرمولاسیون پودرها نیز مهم هستند. عبارات قابلیت چک کردن، خرد شدن، گَرد شدن، قابلیت جریان پذیری، قابلیت پراکنده شدن نیز استفاده […]