26-11-98
آنالیز خاک

اهمیت شناخت و ارزیابی خاک کاشت

اولین نکته در کشاورزی، شناخت بستر کاشت است. این بستر یا خاک باید تا عمق کافی شناسایی شود و خواص فیزیکی و شیمیایی آن متناسب با نوع کشت مورد ارزیابی قرار گیرد. در هر تخصصی […]
07-12-98

نمونه برداری خاک

اصول نمونه برداری خاک روش برداشت نمونه ها، چگونگی و محل نمونه برداری، به عوامل مختلف بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: نوع تجریه (فیزیکی یا شیمیایی ) ، قلمرو بررسی ( خاکشناسی، حاصلخیزی) ، […]
14-12-98
مکانیک خاک

مکانیک خاک

تاریخچه عملیات خاک: تاریخچه عملیات خاکی را می توان به دوره های دور تاریخ بشری نسبت داد و آن را با قدمت پیدایش شهرنشینی یکی دانست. حفر قنات ها، کانال های آبرسانی، ایجاد پلها و […]