19-12-98
پایداری خاک در مقادیر مختلف رطوبت

پایداری خاک در مقادیر مختلف رطوبت

پرسشی که اغلب در رابطه با از دست دادن خاک به وسیله فرسایش پیش می آید، آن است که مدت زمان لازم برای تشکیل 2 تا 3 سانتی متر خاک چقدر است؟ خاک شناسان در […]