14-12-98
مکانیک خاک

مکانیک خاک

تاریخچه عملیات خاک: تاریخچه عملیات خاکی را می توان به دوره های دور تاریخ بشری نسبت داد و آن را با قدمت پیدایش شهرنشینی یکی دانست. حفر قنات ها، کانال های آبرسانی، ایجاد پلها و […]