1398-12-07

نمونه برداری خاک

اصول نمونه برداری خاک روش برداشت نمونه ها، چگونگی و محل نمونه برداری، به عوامل مختلف بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: نوع تجریه (فیزیکی یا شیمیایی ) ، قلمرو بررسی ( خاکشناسی، حاصلخیزی) ، […]