03-12-98
پودرها در کشاورزی

پودرها و مخلوط های پودر در کشاورزی

اشکال جامد فرمولاسیون های جامد مجث بسیار بزرگی را شامل می شوند و محدوده ای از پودرهای ساده از جمله اگلومره ها تا فرمولاسیون هایی با جدیدترین تکنولوژی مثل لیپوزم ها و ترکیبات مواد فعال […]