1396-08-21
کود گلهای باغچه ای ، کود آهن ، کود ان پی کا

بابونه و روش های نگهداری از آن

بابونه گیاهی بوته ای است با بلندی تا حدود یک متر که مساحتی معادل یک متر مربع را می پوشاند. با گلهایی مانند آفتابگردان با گلبرگهایی سفید گرداگرد دایره مرکزی زرد رنگ ، که هر […]