1398-12-21
نگهداری و قلمه زدن گل کاغذی

پرورش و نگهداری انواع گل کاغذی

مقدمه: اسم علمی گل کاغذی Bougain villea glabra و از خانواده Nyetaginaceae می باشد. گل کاغذی بومی برزیل است و دارای گونه های مختلف می باشد. ارتفاع این گیاه در گلدان حداکثر در حدود 2 […]