10-12-98

نقش عناصر ریز مغذی چیست و اثرات کمبود آن بر انسان

ریز مغذی چیست؟ خاك های زراعی كشور ما به دلایل متعددی دچار كمبود شدید ریز مغذی ها به ویژه روی(Zn) و آهن(Fe) می باشند . برخی از این دلایل عبارتند از :آهكی بودن خاك ها […]