1396-08-11
کود مناسب سیب

شرایط و مراحل کاشت سیب درختی

سیب گیاهی است به شکل درختچه یا درخت کوتاه با شاخه های بدون تیغ و برگهای ساده تخم مرغی با لبه دالبر و رأس ریز و کوتاه. جوانه های سیب شامل جوانه های رویشی یا […]
1396-08-11
شرایط اقلیمی سیب درختی

شرایطی اقلیمی سیب درختی

سیب درختی است سردسیری ، برگ ریز یا خزان کننده. بنابراین به طور طبیعی در اقلیم سرد معتدله در هر دو نیک کره شمالی و جنوبی پراکنده است. اما به علت اصلاح و سازگاری ، […]