پرورش و ساخت تراریوم
پرورش گل تراریوم در منزل 
1398-12-28
اسید آمینه
اسید آمینه و نقش آن در گیاهان
1399-02-01

آنتوریوم:

آنتوریوم یک گیاه کند رشد است و علائم کمبود عناصر غذایی چندین ماه بعد از حذف آنها از برنامه تغذیه ظاهر می شود.

در شرایط خوب و تغذیه مناسب برگهای گیاه سبز تیره است.

برگهای جدید بزرگ تر از برگهای قبلی می شود و گیاه به طور منظم گلهایی به اندازه استاندارد تولید می کند.

برگهای گیاهی که کمبود نیتروژن دارند چند ماه بعد از حذف آن از برنامه غذایی کلروزه میشود.

 

علائم کمبود فسفر در آنتوریوم:

علائم کمبود فسفر یک سال بعد از حذف فسفر ظاهر میشود.

رشد گیاه متوقف، لبه برگها و لکه های قهوه ای روی آن ظاهر میشود.

برگهای جدید کوچکتر و باریک از برگهای قدیمی هستند و رشدشان متوقف می شود و به رنگ سبز تیره هستند.

لکه های کلروزه در بین رگبرگهای برگهای قدیمی به وجود می آیند .

تعداد کمی گل تولید میشود که اندازشان به تدریج کوچک و کوچکتر میشود.

 

زرد شدن برگ های آنتوریوم:

علائم کمبود پتاسیم با زرد شدن برگهای قدیمی یکسال بعد از حذف پتاسیم از برنامه تغذیه آغاز و سپس رشد گیاه متوقف میشود.

برگهای پائینی زرد میشوند و لکه های زرد و رنگی بین رگبرگها ایجاد میشود که به تدریج به لکه های بزرگ نکروزه تبدیل میشوند.

حال آنکه برگهای جوان تر کوچک ، باریک و سبز تیره هستند و گلهای کوچک تا متوسطی تولید میشوند.

 

علائم کمبود منیزیم:

کمبود منیزیم نیز بعد از حذف آن ظاهر میشود.

برگهای پیر و لبه برگهای جوان تر زرد می شوند. گیاه از رشد باز می ماند .

لکه های کلروزه بین رگبرگهای برگهای پیر دیده میشود و برگهای جوان به رنگ سبز کمرنگ هستند و بد شکل میشوند.

علائم کمبود گوگرد بعد از حذف گوگرد از برنامه غذایی شروع میشود.

گیاهان با کمبود گوگرد از شاهد کوچکترند و برگها کمی نکروزه هستند و گل هایی به اندازه متوسط یا بزرگ تولید میشود.

علائم کمبود کلسیم 6 ماه بعد از حذف آن دیده میشود .

این گیاهان گل هایی تولید می کنند که شکستگی رنگ دارند.

حاشیه برگها نامنظم و سپس نکروزه میشود.

برگهای جوان کوچک و بدشکل هستند و برگها و گلهای جوان قبل از باز شدن می میرند.

اثر کلسیم و بور بر روی گلدهی آنتوریوم:

برای جلوگیری از شکستگی که ناشی از کمبود کلسیم است ، مصرف کلرور کلسیم خوراکی توصیه میسود.

از کود مایع نیترات کلسیم نیز میتوان برای این منظور استفاده نمود.

افزودن اسید بوریک همراه با آب آبیاری ، باعث افزایش وزن تازه گل میشود.