11-08-96
شرایط اقلیمی سیب درختی

شرایطی اقلیمی سیب درختی

سیب درختی است سردسیری ، برگ ریز یا خزان کننده. بنابراین به طور طبیعی در اقلیم سرد معتدله در هر دو نیک کره شمالی و جنوبی پراکنده است. اما به علت اصلاح و سازگاری ، […]