1398-12-17
فرآیند تشکیل خاک

خاک و فرآیندهای تشکیل آن

PH خاک خاک ها در بر دارنده واکنش های شیمیایی آلی و غیر آلی هستند. بیشتر این واکنش ها بستگی به تنوع خصوصیات شیمیایی دارند. یکی از مهم ترین خصوصیات شیمیایی یک خاک PH آن […]