17-12-98
فرآیند تشکیل خاک

فرآیندهای تشکیل خاک

PH خاک خاک ها در بر دارنده واکنش های شیمیایی آلی و غیر آلی هستند. بیشتر این واکنش ها بستگی به تنوع خصوصیات شیمیایی خاک ها دارند. یکی از مهم ترین خصوصیات شیمیایی یک خاک […]