24-12-98
آبشناسی یا هیدرولوژی

آبشناسی یا هیدرولوژی (Hydrology)

دید کلی هیدرولوژی علمی است که در مورد پیدایش خصوصیات و نحوه توزیع آب در طبیعت بحث می کند ولی عملاً واژه هیدرولوژی به شاخه ای از جغرافیای فیزیکی اطلاق می شود که گردش آب […]