03-04-99
کشت در خاک شور

کشت گیاه در زمین های شور

نخستین قدم ها برای کشت گیاه در زمین های شور  ( کشت گیاهانی که نمک را تاب می آورند. ) فرسایش خاک مشکلی محسوب می شود که مواد مغذی مورد مصرف انسان ها را به […]