22-01-99
پرورش و نگهداری گل آنتوریوم

کمبود عناصر غذایی و علائم آن در گل آنتوریوم

آنتوریوم: آنتوریوم یک گیاه کند رشد است و علائم کمبود عناصر غذایی چندین ماه بعد از حذف آنها از برنامه تغذیه ظاهر می شود. در شرایط خوب و تغذیه مناسب برگهای گیاه سبز تیره است. […]